Vergoeding

Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid werkt alleen binnen de Basis-GGZ. Indien u een verwijzing heeft voor de Specialistische GGZ kunt u niet bij ons terecht en dient u bij uw huisarts na te vragen welke instelling voor u het meest passend is.
Binnen de Basis-GGZ wordt gewerkt met 4 zorgvraagzwaarte producten: kort, middel, intensief en chronisch. Na de intake bespreekt uw psycholoog met u binnen welk ‘zorgvraagzwaarte-product’ uw stoornis valt. Dat betekent dat u recht heeft op de daarbij behorende aantal sessies of beter gezegd minuten (dit betreft de gesprekken met u, telefoontjes, administratie tijd, testtijd, etc).

De overheid en zorgverzekeraars hebben vastgesteld welke zorg wel en niet meer door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Wat wel vergoed wordt, zijn met name stoornissen als depressie, angst en persoonlijkheidsproblematiek. Heeft u wel klachten, maar is er geen sprake van een stoornis, dan wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voorbeelden van klachten, problemen en stoornissen, die niet meer vergoed worden zijn:

 • relatieproblemen
 • werkgerelateerde of studieproblemen, zoals overspannenheid of burn-out
 • rouw
 • de meeste seksuele problemen
 • een fobie
 • slaapstoornissen
 • aanpassingsstoornis
 • levensfase problemen
 • op zichzelf staand psychodiagnostisch onderzoek

Uiteraard kunt u wel terecht bij ons met deze klachten, maar dan dient u zelf de rekening te betalen. U kunt de nota niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Als u gebruik wilt maken van uw ziektekostenverzekering voor vergoeding van uw behandeling heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Wanneer er sprake is van het vermoeden van een stoornis kan uw huisarts een verwijsbrief schrijven. In dit geval wordt de zorg vergoed, na verrekening van uw wettelijk eigen risico (€ 385,00).

Als u met een verwijzing van de huisarts bij de psycholoog komt, moeten wij als psycholoog alsnog een officiële diagnose stellen en dan kan het voorkomen dat u toch niet in aanmerking komt voor vergoeding, omdat er geen diagnose is of omdat u een diagnose heeft die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De gemaakte kosten worden gedeclareerd via uw verzekeraar en vallen onder de basisverzekering. Dit bedrag wordt wel met uw eigen bijdrage verrekend. U wordt vervolgens terugverwezen naar de huisarts of u betaalt uw vervolg behandeling/begeleiding bij de psycholoog zelf.

Is er geen vermoeden van een stoornis, dan komt u niet in aanmerking voor verzekerde zorg en dan zijn er de volgende opties:

 • U kunt bij onze praktijk terecht en u betaalt zelf voor de dienstverlening (zie financiële mogelijkheden/vergoeding).
 • U krijgt ondersteuning en/of begeleiding van de POH-GGZ, onder verantwoordelijkheid van de huisarts of van de huisarts zelf.
 • U kunt verwezen worden naar bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk. 

Financiële mogelijkheden/vergoeding

1. Vergoeding via Zorgverzekeraar

Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten; met uitzondering van Caresq (hieronder vallen o.a. ook IptiQ, Atlas, Promovendum, Besured) (zie punt 2).
Onze contracten met de zorgverzekeraar betekenen voor u dat, indien de verwijzing voldoet aan alle voorwaarden en er sprake is van een stoornis die voor verzekerde behandeling in aanmerking komt, u de behandeling vanuit de basisverzekering vergoed krijgt. Wel zal altijd eerst aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico (wettelijk vastgesteld op € 385,00). Het eigen risico wordt per traject slechts eenmalig aangesproken. Hierbij wordt uitgegaan van het jaar waarin de behandeling is gestart.

Wanneer er sprake is van verzekerde zorg zullen wij de nota, na afronding van uw traject, indienen bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor geldt:

 • Dat u een verwijzing van de huisarts heeft en u accepteert dat wij uw huisarts inhoudelijk schriftelijk berichten.
 • Dat u een stoornis heeft die onder de verzekerde zorg valt.
 • Dat u accepteert en medewerking verleent aan het feit dat wij u geregeld schriftelijk vragen naar uw welzijn door vragenlijsten in te vullen.
 • Dat u accepteert dat wij tot diagnose herleidbare gegevens aanleveren aan het DIS (zie beleidsregelen NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), kenmerk NR/CU-537).
 • Dat u accepteert dat wij ROM gegevens doorsturen aan de Stichting Benchmark. ROM staat voor routine outcome monitoring.

Uw gegevens zijn dan “anoniem” en worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Indien u niet wenst dat de DIS of ROM gegevens worden doorgestuurd kunt u uw psycholoog om een privacy verklaring vragen en deze ondertekenen.

2. Verzekerd bij CZ (Ohra of Nationale Nederlanden) of Caresq en daaraan gelieerde verzekeraars (IptiQ, Atlas, Promovendum en Besured)
Wanneer u een zuivere restitutiepolis bezit heeft u recht op 100% vergoeding van zorg, mits er is voldaan aan de wettelijke eisen en de voorwaarden in de zorgpolis. U mag zelf kiezen welke zorgaanbieder u wil, of deze nu wel of niet gecontracteerd is. Let op: veel restitutiepolissen zijn geen zuivere restitutiepolissen, maar feitelijk een combinatie van een restitutie- en naturapolis. Deze combinatiepolissen vergoeden niet altijd de gehele zorg waar een zuivere resititutiepolis dat wel doet. Vraag bij uw verzekeraar na hoeveel u vergoed krijgt.

Wanneer u bij ons onder behandeling wenst te treden gelden dezelfde voorwaarden als bij de zorgverzekeraars met wie wij wel een contract hebben afgesloten (zie punt 1).
Het verschil betreft de financiële afhandeling; u ontvangt tussentijds nota’s die u rechtstreeks aan ons dient te voldoen. Na afloop van de behandeling ontvangt u van ons een eindafrekening/nota welke u bij de zorgverzekeraar kunt indienen.

Wanneer u een natura-polis bezit krijgt u een deel van de kosten van de behandeling vergoed. In de Zorgverzekeringswet (artikel 13) is bepaald dat een verzekerde met een naturapolis ook recht heeft op vergoeding als hij kiest voor een behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Die vergoeding mag geen belemmering zijn om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan. Uit jurisprudentie blijkt dat deze vergoeding minimaal 75% van het marktconforme tarief van de betreffende verzekeraar moet zijn. In het algemeen wordt 65–80% van het marktconforme tarief vergoed.
Ook bij een natura-polis gelden dezelfde voorwaarden als bij de zorgverzekeraars met wie wij wel een contract hebben afgesloten (zie punt 1). Het verschil betreft de financiële afhandeling; u ontvangt tussentijds nota’s die u rechtstreeks aan ons dient te voldoen. Na afloop van de behandeling ontvangt u van ons een eindafrekening/nota welke u bij de zorgverzekeraar kunt indienen.

3. Zelf betalen / OVP

U krijgt na elk consult of rapportage aan de huisarts een factuur toegezonden. Hierbij is ons standaard uurtarief van toepassing. Deze factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Er zal OVP (OnVerzekerd Product) op uw factuur worden vermeld. Hierbij is geen verwijzing van uw huisarts nodig, ook wordt er geen persoonlijke informatie aan uw zorgverzekeraar of andere instanties doorgestuurd. U krijgt een OVP nota als u:

 • Zelf wilt betalen, bijvoorbeeld om redenen van privacy.
 • Als u een stoornis, klachten of hulpvraag heeft die niet vergoed wordt.

Voor uw behandeling gelden de volgende tarieven (met ingang van 1 januari 2019):

 • Ons uurtarief/OVP is per gesprek (sessie) van 45 minuten € 97,50.
 • EMDR sessie van 90 minuten rekenen wij € 195,00.
 • Een kortdurende halve sessie kost € 48,50.

Bij het niet-tijdig afzeggen van een afspraak (uiterlijk 24 uur van te voren) wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht ad € 60,00.

4. Werkgever

De vierde financiële mogelijkheid is vergoeding van de intake en behandeling door uw werkgever. Op verzoek kan uw psycholoog een offerte uitbrengen met een overzicht van de te verwachten kosten. Werkgevers zijn vaak bereid uw psycholoog te vergoeden uit hun reservering voor opleidingskosten of persoonlijke ontwikkelingskosten. Een behandeling op kosten van de werkgever kan pas worden gestart als wij de getekende offerte van uw werkgever retour hebben ontvangen.